WzoryDokumentow.org.pl
Sprawdź nas
 

Spis z natury

Zrobienie całorocznego spisu posiadanych aktywów i pasywów jest jednym z powinności subiektów zarządzających działalnością. Powinność ta wynika z ustawy o rachunkowości a dla subiektów nadzorujących podatkowe kpir, podstawowym dokumentem prawnym w tym zakresie jest zarządzenie Ministra Finansów z 26 VIII 2003 roku w sprawie tworzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Większość aktywów poddane zostały remanentowi drogą spisu z natury, stąd też uznaje się go za fundamentalną metodą inwentaryzacji. Celem spisu z natury, który jest jedną z postaci audytu wewnętrznego, staje się zdefiniowanie rzeczywistego stanu zasobów majątkowych (aktywów) i początku ich pochodzenia (pasywów), by na niniejszej podstawie porównać informacje faktycznie uzyskane w wyniku inwentaryzacji z informacjami wynikającymi z ksiąg.

Przymus sporządzenia spisu z natury (towarów handlowych, materiałów (surowców) fundamentalnych oraz wspomagających, wyrobów gotowych, braków i odpadków, półwyrobów) tworzy się m.in. na zakończenie każdego roku podatkowego, gdyż jego nadrzędnym celem staje się ustanowienie rzeczywistego dochodu osiągniętego przez płatnika podatków.

Poza tym istnieje kilka okoliczności, które powodują stworzenie przymusu sporządzenia spisu z natury:

- Likwidacja działalności – w w takiej sytuacji spisem z natury trzeba objąć też sprzęt i umeblowanie,,
- Otwarcie działalności,
- Zmiana współwłaściciela albo stosunku udziałów
- Zarządzenia jednostki podatkowej.

O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym czasie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia a także na dzień rozpoczęcia firmy podatnicy są zmuszeni zawiadomić w formie pisemnej odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego w czasie co najmniej 7 dni poprzedzających datę stworzenia tego spisu.

Spis z natury polega na kolejnym zapisywaniu elementów składowych poszczególnych pól spisowych przez robienie konkretnych pomiarów tj. liczenia, pomiar wagi, pomiar wysokości i szerokości albo obliczenia w przybliżeniu ilości. Powinien być udokumentowany na piśmie i stworzony w sposób skrupulatny i trwały. Przyjęło się, że musi on posiadać następujące dane:

- szczegółowe określenie asortymentu i innych elementów objętych zestawieniem,
- łączną wartość spisu z natury,
- wartość wypływającą z przemnożenia wielkości asortymentu przez jego koszt jednostkowy,
- datę sporządzenia spisu,
- ilość stwierdzoną podczas zestawienia,
- koszt w złotych i groszach za jednostkę miary,
- ponumerowane dokumenty spisu z natury,
- nazwę firmy/ imię i nazwisko właściciela,
- jednostkę miary,
- zapis 'Spis zakończono na pozycji…',
- sygnifikację osób tworzących remanent i biorących udział w spisie,
- podpis właściciela zakładu (współwłaścicieli).

Spis z natury, jako jedna z form inspekcji wewnętrznej przedsiębiorstwa, ma za zadanie określenie rzeczywistego stanu majątku przedsiębiorstwa. Sumienne, wnikliwe oraz całościowe przeprowadzenie remanentu pozwala na ustalenie realnego wyniku finansowego, a w konsekwencji, dokonanie prawidłowych kalkulacji podatkowych.

Popularne

  1. VAT-7
  2. VAT-7

Artykuły

Dlaczego wfirma.pl?

Oszczędność czasu

Program jest tak skonstruowany, aby automatycznie ułatwiał realizacje określonych zadań. Możliwe jest wykonywanie tych samych poleceń z różnych pozycji w programie.

więcej...

Oszczędność pieniędzy

Koszty prowadzenia działalności można bez wątpienia pomniejszyć o koszty usług księgowych, oprogramowania i jego aktualizacji, a także wiele innych wydatków.

więcej...

Uniwersalność

wfirma.pl jest zbiorem wszystkich dostępnych na rynku online narzędzi finansowo-księgowych. Oprogramowanie nie traci na wartości, gdyż jego aktualizacja odbywa się online

więcej...

Aktualność

Współpracujące z wfirma.pl biuro rachunkowe czuwa nad tym, aby nasze oprogramowanie było stale aktualne i zgodne z wciąż zmieniającymi się przepisami w prawie podatkowym.

więcej...