WzoryDokumentow.org.pl
Sprawdź nas
 

Spis z natury

Nadzorowanie całorocznego zestawienia posiadanych aktywów i pasywów jest jednym z powinności subiektów prowadzących firmę. Powinność ta wypływa z ustawy o księgowości a dla subiektów nadzorujących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, podstawowym dokumentem prawnym w niniejszym zakresie jest zarządzenie Ministra Finansów z 26.08.2003 dotyczący prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Znaczna część aktywów poddane zostały remanentowi drogą spisu z natury, stąd też uznaje się go za fundamentalną metodą remanentu. Celem spisu z natury, będącego jedną z form inspekcji wewnętrznej, staje się określenie rzeczywistego stanu pokładów majątkowych (aktywów) i początku ich przynależności (pasywów), by na tej podstawie przyrównać informacje rzeczywiście otrzymane w wyniku remanentu z informacjami wypływającymi z ksiąg.

Konieczność stworzenia spisu z natury (wyrobów gotowych, braków i odpadków, półwyrobów, asortymentu handlowego, materiałów (surowców) fundamentalnych oraz pomocniczych) powstaje m.in. na koniec każdego roku podatkowego, ponieważ jego najważniejszym celem jest ustalenie rzeczywistego dochodu osiągniętego przez podatnika.

Dodatkowo istnieje kilka okoliczności, które powodują stworzenie przymusu sporządzenia spisu z natury:

- Zmiana wspólnika lub relacji udziałów,
- Zamknięcie działalności gospodarczej – w w takiej sytuacji spisem z natury trzeba objąć też wyposażenie,,
- Otwarcie działalności gospodarczej
- Zarządzenia organu podatkowego.

O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym czasie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia a także na dzień rozpoczęcia działalności podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej odpowiedniego kierownika skarbówki w czasie co najmniej 7 dni przed datą stworzenia tego spisu.

Spis z natury polega na kolejnym spisywaniu składników konkretnych pól spisowych przez robienie odpowiednich pomiarów takich jak kalkulowania, ważenia, mierzenia lub oszacowania ilości. Powinien być poświadczony na piśmie oraz przygotowany w sposób skrupulatny i trwały. Przyjęło się, że powinien on zawierać następujące dane:

- jednostkę miary,
- ilość potwierdzoną podczas inwentaryzacji,
- czas sporządzenia zestawienia,
- podpisy osób tworzących inwentaryzację oraz uczestniczących w inwentaryzacji,,
- łączną wartość spisu z natury,
- wartość wypływającą z przemnożenia wielkości towaru przez jego koszt jednostkowy,
- nazwę firmy/ imię i nazwisko właściciela,
- zapis 'Spis zakończono na pozycji…',
- cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
- ponumerowane dokumenty spisu z natury,
- specjalistyczne nazwanie towaru oraz innych składników objętych inwentaryzacją
- podpis właściciela przedsiębiorstwa (współwłaścicieli).

Spis z natury, jako jedna z metod inspekcji wewnętrznej działalności gospodarczej, ma za zadanie ustalenie faktycznego zasobu majątku działalności. Sumienne, wnikliwe oraz kompletne zrobienie inwentaryzacji umożliwia stwierdzenie realnego wyniku finansowego, a w konsekwencji, zrobienie prawidłowych rozliczeń podatkowych.

Popularne

  1. VAT-7
  2. VAT-7

Artykuły

Dlaczego wfirma.pl?

Oszczędność czasu

Program jest tak skonstruowany, aby automatycznie ułatwiał realizacje określonych zadań. Możliwe jest wykonywanie tych samych poleceń z różnych pozycji w programie.

więcej...

Oszczędność pieniędzy

Koszty prowadzenia działalności można bez wątpienia pomniejszyć o koszty usług księgowych, oprogramowania i jego aktualizacji, a także wiele innych wydatków.

więcej...

Uniwersalność

wfirma.pl jest zbiorem wszystkich dostępnych na rynku online narzędzi finansowo-księgowych. Oprogramowanie nie traci na wartości, gdyż jego aktualizacja odbywa się online

więcej...

Aktualność

Współpracujące z wfirma.pl biuro rachunkowe czuwa nad tym, aby nasze oprogramowanie było stale aktualne i zgodne z wciąż zmieniającymi się przepisami w prawie podatkowym.

więcej...