WzoryDokumentow.org.pl
Sprawdź nas
 

Rejestry VAT

Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT ciąży na czynnych płatnikach podatku od towarów i usług. Co musi zawierać?

Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT zgodnie z przepisami, gwarantuje bezbłędne wskazanie wartości podatku VAT, przypadającego do zapłaty lub odliczenia. Nie istnieje jednak wzór takiego rejestru. Dlatego ich formę podatnik powinien ustalić sam. Uwzględnione powinny być zakupy związane jedynie ze sprzedażą zwolnioną. Dodatkowo, ewidencja sprzedaży musi być tak skonstruowana, żeby umożliwić organom kontrolnym rozbicie sprzedaży wedle różnych stawek podatku VAT.

Dane w ewidencji VAT

Rejestr powinien zawierać:


- wysokość podatku należnego,
- kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu
- inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej
- kwoty podatku naliczonego przy częściowym odliczeniu podatku VAT,
- przedmiot i podstawę opodatkowania,
- kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego

Zmiany po 1. stycznia 2010 roku

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług po 1 stycznia 2010 roku, płatnicy świadczący usługi opodatkowane poza Polską, muszą wykazywać w ewidencji nazwę wykonanej usługi i jej wartości bez podatku.Od 1 stycznia 2010 r. podatnik podatku od towarów i usług musi:

- w poz. 22 deklaracji wykazywać wartość świadczonych usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT,
- w poz. 39 deklaracji wykazywać wartość importowanych usług wewnątrzwspólnotowych, opodatkowanych u nabywcy na podstawie art. 28b.

Ilość prowadzonych ewidencji VAT uzależniona jest od specyfiki i różnorodności prowadzonej działalności. Minimalnym układem jest prowadzenie rejestru sprzedaży oraz rejestru zakupu towarów i usług. W przypadku transakcji z UE rejestru wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W wypadku uczestnictwa w obrocie zagranicznym poza Unią Europejską - ewidencja eksportu i importu towarów i usług.

Rejestry VAT stanowią księgi pomocnicze, będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów związanych z podatkiem VAT na kontach księgi głównej.

Popularne

  1. VAT-7
  2. VAT-7

Artykuły

Dlaczego wfirma.pl?

Oszczędność czasu

Program jest tak skonstruowany, aby automatycznie ułatwiał realizacje określonych zadań. Możliwe jest wykonywanie tych samych poleceń z różnych pozycji w programie.

więcej...

Oszczędność pieniędzy

Koszty prowadzenia działalności można bez wątpienia pomniejszyć o koszty usług księgowych, oprogramowania i jego aktualizacji, a także wiele innych wydatków.

więcej...

Uniwersalność

wfirma.pl jest zbiorem wszystkich dostępnych na rynku online narzędzi finansowo-księgowych. Oprogramowanie nie traci na wartości, gdyż jego aktualizacja odbywa się online

więcej...

Aktualność

Współpracujące z wfirma.pl biuro rachunkowe czuwa nad tym, aby nasze oprogramowanie było stale aktualne i zgodne z wciąż zmieniającymi się przepisami w prawie podatkowym.

więcej...