WzoryDokumentow.org.pl
Sprawdź nas
 

Akta osobowe pracownika

Każdy pracodawca jest zmuszony do prowadzenia dokumentów osobowych pracownika. Wynika to z Kodeksu pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach. Brak lub nierzetelne prowadzenie dokumentów podlega odpowiedzialności karnej.

Informacje w jaki sposób prowadzić i gromadzić dokumentację pracownika definiują przepisy. Wyróżniamy trzy grupy dokumentów A, B i C. A - Dokumenty związane z ubieganiem się o stanowisko pracy

W skład tych dokumentów wchodzą:

 • [wypełniony kwestionariusz osobowy zawierający wiadomości następującej terści: informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, ukończone kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienia i umiejętności, : dane osobowe i kontaktowe |wypełniony kwestionariusz osobowy z danymi kontaktowymi, informacjami o wykształceniu, ukończonymi kursami i szkoleniami, informacjami o dodatkowych uprawnieniach i posiadanych umiejętnościach, opisanym doświadczeniem zawodowym, danymi osobowymi
 • dokumenty poświadczające zatrudnienie, okres trwania zatrudnienia, zajmowane stanowisko i stosunek do pracy u innego pracodawcy
 • dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności potrzebne do objęcia proponowanego stanowiska pracy
 • wszelkie świadectwa dotyczące uzyskanego wykształcenia
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

B - Umowa o pracę i przebieg zatrudnienia

 • adnotacja o zapoznaniu się ze wspomnianymi wyżej przepisami i informacjami;
 • zaświadczenia o przebytych kursach bhp;
 • dokumenty wyszczególniające powierzone mienie pracownikowi (o ile taka sytuacja zaistniała);
 • dokumenty dotyczące podnoszenia umiejętności zawodowych;
 • oświadczenia o wymówieniu pracownikowi warunków umowy o pracę lub modyfikacji tych warunków w innej procedurze;
 • orzeczenia lekarskie po badaniach okresowych i kontrolnych;
 • kopię zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu pracownika, uprzednio zarejestrowanego jako osoba bezrobotna.

C - Wypowiedzenie pracy Tutaj należy przechowywać wszystkie papiery dotyczące rozwiązania stosunku pracy, czyli :

 • oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,
 • odpis przekazanego pracownikowi świadectwa pracy,
 • potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem honorarium za wykonywaną pracę mając na uwadze prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz inne zaświadczenia związane z ustaniem stosunku pracy.
 • Dotyczy to np. żądania wydania świadectwa pracy jak również dokumentów dotyczących nie wypłacenia osobie zatrudnionej ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • podpisaną deklarację o zakazie konkurencji w przypadku rozwiązania stosunku pracy, wówczas gdy strony zawarły taką umowę,
 • zaświadczenia z Medycyny Pracy uzyskane po poddaniu się okresowym i kontrolnym badaniom po ustaniu stosunku pracy.

Sposób przechowywania Dokumenty pracownika należy przechowywać w postaci orginałów w ośrodku zarządu lub w placówce firmy. Najlepiej, by w łatwy i szybki sposób można było je odszukać. Ponadto powinno się chronić je przed tym by nie uszkodziły się lub całkowicie zniszczyły. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r art. 125A par. 4 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych daje gwarancję na to, że dokumenty pracownika, w tym dotyczące okresów zatrudnienia i wynagrodzenia za wykonywaną pracę, przechowuje się przez okres 50 lat od zakończenia przez ubezpieczonego stosunku pracy u danego płatnika. W oparciu o te dokumenty ZUS ustala podstawę wymiaru emerytury lub renty. Firma po likwidacji ma możliwość przeniesienia akt osoby zatrudnionej do specjalnie stworzonego do tych celów archiwum .

Popularne

 1. VAT-7
 2. VAT-7

Artykuły

Dlaczego wfirma.pl?

Oszczędność czasu

Program jest tak skonstruowany, aby automatycznie ułatwiał realizacje określonych zadań. Możliwe jest wykonywanie tych samych poleceń z różnych pozycji w programie.

więcej...

Oszczędność pieniędzy

Koszty prowadzenia działalności można bez wątpienia pomniejszyć o koszty usług księgowych, oprogramowania i jego aktualizacji, a także wiele innych wydatków.

więcej...

Uniwersalność

wfirma.pl jest zbiorem wszystkich dostępnych na rynku online narzędzi finansowo-księgowych. Oprogramowanie nie traci na wartości, gdyż jego aktualizacja odbywa się online

więcej...

Aktualność

Współpracujące z wfirma.pl biuro rachunkowe czuwa nad tym, aby nasze oprogramowanie było stale aktualne i zgodne z wciąż zmieniającymi się przepisami w prawie podatkowym.

więcej...